Συστήματα Διαχείρισης

Μελετούμε, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης με βάση διεθνή και εγχώρια πρότυπα

Αναπτύσσουμε συστήματα που είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος και στην οργάνωση της εκάστοτε επιχείρησης. Σκοπός μας είναι να σας οδηγήσουμε αξιόπιστα στην Πιστοποίηση του Συστήματος σας.


Η μεθοδολογία μας

Για την ανάπτυξη των συστημάτων λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος, την οργάνωση και τους διαθέσιμους πόρους στην εκάστοτε επιχείρηση.

Σκοπός μας είναι να οδηγήσουμε στην επιτυχή πιστοποίηση του Συστήματος της επιχείρησης και να δημιουργήσουμε ένα χρηστικό εργαλείο.

 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

  Σκοπός της μελέτης είναι η αποτύπωση του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης της επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα.
  Η διαγνωστική μελέτη θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη, εφαρμογή και την τελική Πιστοποίηση του Συστήματος.

 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Ο Σύμβουλος θα συντάξει το εγχειρίδιο του Συστήματος στο οποίο θα απεικονίζονται οι διαπιστώσεις για την υπάρχουσα δομή και
  λειτουργία της επιχείρησης καθώς και οι προτάσεις για την εναρμώνιση με τις απαιτήσεις του προτύπου.

 • ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Κατά τη δοκιμαστική εφαρμογή, ο Σύμβουλος θα προβεί στην ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης,
  θα πραγματοποιήσει εσωτερικές επιθεωρήσεις ελέγχοντας για τυχόν αποκλίσεις και αστοχίες και θα προβεί σε διορθωτικές ενέργειες.

 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Η επιχείρηση σε συνεργασία με τον Σύμβουλο θα προβεί στην επιλογή του Διαπιστευμένου Φορέα Πιστοποίησης, ο οποίος θα κλιθεί να επιθεωρήσει την
  επιχείρηση ώστε να χορηγηθεί το Πιστοποιητικό συμμόρφωσεις με τις απαιτήσεις του Προτύπου.


Τι κερδίζω από την πιστοποίηση της επιχείρησης μου

Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών

Προσέλκυση επενδύσεων

Βελτίωση της διαχείρισης του ρίσκου

Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας

Βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης

Επικοινωνιακή προβολή

Αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού


Μελέτες Συστημάτων

 • ISO 14001:2004 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα. Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρέχουν το πλαίσιο για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή/και υπηρεσιών των οργανισμών, με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, τη συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης.
  Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.

 • ISO 9001:2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Η ποιότητα, κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού, συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.
  Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Εντούτοις καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε όλες και όχι σε μεμονωμένες θέσεις ή δραστηριότητες.

 • OHSAS 18001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Όλο και περισσότεροι οργανισμοί εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία προκειμένου να αντιμετωπίζουν έγκαιρα και αποτελεσματικότερα τις συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία αλλά και για μεγαλύτερη προστασία του ανθρώπινου δυναμικού τους. Τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία θέτουν το πλαίσιο για ένα συστηματικό τρόπο αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια, μειώνουν την πιθανότητα ατυχημάτων, βοηθούν στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και βελτιώνουν τη συνολική επίδοση.
  Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ενός οργανισμού. Θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

 • ISO 27001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει σημειωθεί αλματώδης πρόοδος στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Οι Η/Υ έγιναν φθηνότεροι, πιο αξιόπιστοι και διαθέσιμοι στο ευρύ κοινό, ενώ αποτελούν πλέον τη ραχοκοκαλιά κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Με την ανάπτυξη του Internet και τη δικτύωση των υπολογιστών σε τοπικά, μητροπολιτικά και παγκόσμια δίκτυα, προέκυψε η ανάγκη της προστασίας της μεταδιδόμενης πληροφορίας από απώλεια, αλλοίωση ή κακόβουλη χρήση.
  Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη εκπονήθηκαν πρότυπα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών από διάφορους ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φορείς τυποποίησης με έμφαση στην εμπιστευτικότητα (confidentiality), την ακεραιότητα (integrity) και τη διαθεσιμότητα (availability) των πληροφοριών.

 • EMAS ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) αποτελεί κοινοτική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των οργανισμών. Πρόκειται για κανονισμό εθελοντικής εφαρμογής (Κανονισμός 76/2001/ΕΚ) και οι οργανισμοί που επιδιώκουν τη συμμετοχή τους σε αυτό πρέπει να συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία, να εφαρμόζουν Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και να δημοσιοποιούν την περιβαλλοντική τους επίδοση μέσω Περιβαλλοντικής Έκθεσης.
  Το EMAS θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001. Η κύρια διαφοροποίηση του Κανονισμού EMAS σε σχέση με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι η απαίτηση για δημοσιοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού μέσω της επικυρωμένης Περιβαλλοντικής Δήλωσης αλλά και οποιασδήποτε άλλης επικυρωμένης πληροφορίας.
  Το EMAS μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, εφόσον βρίσκεται εντός ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • ISO 22000:2005/ HACCP ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων οφείλουν να διασφαλίζουν το ενδεδειγμένο επίπεδο ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων και να παρέχουν προϊόντα που δεν εγκυμονούν κινδύνους για τους καταναλωτές. Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρέχουν το πλαίσιο για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων, με στόχο τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, την πρόληψη της εμφάνισης των κινδύνων και της συνεχούς βελτίωσης.
  Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.

 • ΣΗΜΑΝΣΗ CE

  Η σήμανση CE συμβολίζει τη συµµόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Όταν η σήμανση CE τοποθετείται σε προϊόντα, αποτελεί δήλωση του φυσικού ή νομικού προσώπου που την έχει τοποθετήσει ή είναι υπεύθυνο για την τοποθέτησή της ότι το προϊόν συµµορφώνεται προς όλες τις εφαρµοστέες απαιτήσεις και ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
  Τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE, εκτός εάν τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει στοιχείων µη συµµόρφωσης του προϊόντος


ΕΧΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟ PROJECT ΓΙΑ ΜΑΣ;

Επικοινώνησε μαζί μας για να εξετάσουμε πως μπορούμε να
συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της επιχείρησης σου.

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ