Προκηρύχτηκαν τα 4 νέα προγράμματα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών (επιδότηση 50%)

Στόχος του προγράμματος είναι ο εκσυγχρονισμός, η ποιοτική αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες…

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (επιδότηση 100%)

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες…

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (επιδότηση 100%)

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ), άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και η ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες…

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (επιδότηση 40-50%)

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν συσταθεί έως 31/12/2013 και δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες…