ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.

Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην είχαν άλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος.
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 • Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015.

Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της,Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.

Επιλέξιμες δραστηριότητες
Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν σχεδόν όλα τα επαγγέλματα. Πιο συγκεκριμένα είναι επιλέξιμοι όσοι ασκούν :

 • Μεταποιητική / παραγωγική δραστηριότητα.
 • Χονδρικό εμπόριο.
 • Λιανικό εμπόριο.
 • Παροχή υπηρεσιών.
 • Τουριστική δραστηριότητα.

Ποσό και ποσοστό επιδότησης
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 10.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου. Το ποσοστό επιδότησης είναι 100%.

Επιλέξιμες δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι λειτουργικές δαπάνες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.).
 • Ενοίκια χώρου.
 • Νομική, λογιστική, τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη.
 • Δαπάνες leasing.
 • Γραφική ύλη.
 • Αποσβέσεις παγίων (πχ εξοπλισμός, μηχανήματα, έπιπλα, γραφεία, Η/Υ, software κτλ).
 • Δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό κόστος και τις ασφαλιστικές εισφορές για εργαζόμενο.